Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Rozdział 1
Regulamin

§1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

Abonent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność

prawną, będąca Stroną Umowy.

Nienależyte wykonanie usługi – przerwa w działaniu Usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą, nieprawidłowym

działaniem sieci telekomunikacyjnej innego operatora, z którego usług korzysta Dostawca, niezarządzanej przez Dostawcę,

Planowanymi Pracami lub przyczynami leżącymi po stronie Abonenta.

Cennik – wykaz Usług wraz z zestawieniem wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania.

Dostawca – SkwyNet Łukasz Flisikowski wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr rej. 6151 z siedzibą w Wielkim

Klinczu, ul. Kościerska 14, 83-423 Wielki Klincz, NIP 592-186-66-36, REGON 220063817, EDG 1351/2005.

Okres Rozliczeniowy – okres jednego miesiąca, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Dostawcy z tytułu

świadczonych usług, liczony zawsze od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Ograniczenie świadczenia usługi – obniżenie prędkości wymiany danych z siecią Internet oraz zablokowaniu połączeń do sieci

Internet za wyjątkiem usług podstawowych tj. WWW.

Planowane Prace – działania Dostawcy niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

Przedstawiciel Dostawcy – osoba działająca w imieniu i na rzecz Dostawcy, uprawniona do składania i przyjmowania oświadczeń

woli w zakresie zawierania, zmiany lub rozwiązywania Umowy, bądź też wykonywania jej postanowień, w szczególności w zakresie

wydania Abonentowi Urządzenia Abonenckiego oraz jego instalacji, konserwacji lub napraw.

Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Abonentem i Dostawcą.

Urządzenie Abonenckie – urządzenie telekomunikacyjne udostępnione Abonentowi przez Dostawcę w celu korzystania z Usługi.

Usługa – świadczona przez Dostawcę usługa lub związana z tą usługą usługa dodatkowa.

Ustawa – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (DzU nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

§2 Zakres Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Dostawcę.
 2. Postanowienia Umowy oraz odrębnych regulaminów odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie znajdują pierwszeństwo

przed postanowieniami Regulaminu.

§3 Zakres świadczonych Usług

 1. Dostawca oferuje:
 2. a) połączenie fizyczne ze stałym łączem dochodzącym do sieci Internet
 3. b) korzystanie z urządzeń
 4. c) dodatkowe usługi związane z instalacją, uruchomieniem i eksploatacją urządzeń
 5. d) usługi dodatkowe określone w cenniku
 6. Zakres Usług świadczonych na rzecz Abonenta określa Umowa.
 7. Do wyboru Abonenta dostępne są różne plany abonamentowe np. „skwy2000” - liczba 2000 oznacza w tym przypadku pobieranie

danych z Internetu z maksymalną przepustowością do 2 Mb/s.

 1. W ramach opłaty abonamentowej Dostawca zapewnia stały dostęp do sieci Internet.

Rozdział 2
Umowa

§4 Zawarcie Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 24 miesięcy liczony od dnia podpisania umowy. Jeżeli Abonent, który zawarł umowę na

czas określony, na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, nie zawiadomi Dostawcy, iż nie zamierza nadal

korzystać z usługi dostępu do Internetu, wówczas przyjmuje się, iż Umowa zostaje przedłużona na czas nieokreślony.

 1. Wskutek zawarcia Umowy Dostawca obowiązuje się do świadczenia Usług na zasadach określonych w Umowie, Regulaminie,

Cenniku, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy, Regulaminu, Cennika w szczególności do terminowego

uiszczania opłat za Usługi.

 1. Dostawca ma prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku braku możliwości technicznych świadczenia Usługi.

§5 Wymagane dokumenty

 1. Umowa może zostać zawarta z Zamawiającym, który przedstawi Dostawcy dokument:
 2. a) potwierdzający jego tożsamość lub status prawny oraz miejsce zameldowania na pobyt stały lub siedzibę;
 3. b) wskazujący na posiadanie tytułu prawnego do Lokalu, w którym będzie instalowane Zakończenie Sieci.

§6 Zmiana umowy, zawieszenie świadczenia usługi, wypowiedzenie i wygaśnięcie Umowy

 1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej, chyba że w Umowie wskazano inaczej.
 2. Abonent może odstąpić od Umowy w przypadku nierozpoczęcia świadczenia Usług w terminie 30 dni od daty określonej w Umowie.
 3. Umowa wygasa w przypadku powzięcia przez Dostawcę wiadomości o śmierci Abonenta.
 4. Dostawca ma prawo ograniczyć świadczenie usługi w przypadku zalegania abonenta z płatnością co najmniej jednej faktury.
 5. W przypadku zalegania z płatnością co najmniej dwóch faktur, dostawca ma prawo zawiesić świadczenie usługi dostępu do Internetu

na rzecz Abonenta. W takim wypadku dostawca może również wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz

obciążyć abonenta jednorazową opłatą specjalną, której wysokość określona jest w Umowie.

 1. Abonent zobowiązuje się nie wypowiadać umowy przez cały okres, na który został zawarta. Wypowiedzenie przed upływem tego

terminu traktowane będzie jako niedotrzymanie warunków umowy i skutkować będzie obciążeniem abonenta jednorazową opłatą

specjalną, której wysokość określona jest w Umowie.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Abonenta, za zgodą Dostawcy istnieje możliwość przeniesienia praw

i obowiązków Abonenta wynikających z Umowy na inny podmiot. Wysokość opłaty za sporządzenie cesji do umowy określona została

w cenniku.

 1. Zawieszenie świadczenia usługi może nastąpić w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta postanowień

Umowy, naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa a w szczególności:

 1. a) nielegalnego uzyskania lub podjęcia próby nielegalnego uzyskania dostępu do zasobów informatycznych będących

w posiadaniu innych osób albo podejmowania lub umożliwienie podejmowania osobom trzecim innych działań utrudniających

albo uniemożliwiających świadczenie lub korzystanie z Usług;

 1. b) nieprzestrzeganie przez Abonenta w zakresie jakim go dotyczą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo

telekomunikacyjne (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2004 r.);

 1. c) powodowanie zjawiska przeciążania w tym przepełniania, blokowania lub powodowanie natłoku w sieci, a w szczególności

przesyłanie lub umożliwianie przesyłania informacji nie zamówionej przez jej odbiorcę, a także udostępnianie innym osobom

zasobów lub informacji w celu wykorzystywania ich do działań związanych z przesyłaniem informacji nie zamówionej przez jej

odbiorcę, a w szczególności naruszających Ustawę z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U.Nr

144 poz.1204 );

 1. d) udostępnienia Internetu poza lokal Abonenta.
 2. W przypadku, gdy Abonent udostępnia Internet poza lokal, którego dotyczy umowa, Dostawca ma prawo nałożyć karę w wysokości

dziesięciokrotności miesięcznego abonamentu, wypowiedzieć umowę oraz obciążyć Abonenta jednorazową opłatą specjalną, której

wysokość określona jest w umowie.

 1. Na wniosek abonenta może nastąpić zawieszenie świadczenia usługi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Opłata za zawieszenie

świadczenia usługi określona została w Cenniku.

 1. Z wyłączeniem § 6 pkt. 9, za ponowne włączenie do sieci pobierana jest opłata w wysokości określonej w Cenniku.
 2. Z dniem Zawieszenia Usług następuje zaprzestanie ich świadczenia. Wyjątek stanowi zawieszenie na wniosek Abonenta – wówczas

zaprzestanie świadczenia usługi dostępu do sieci Internet następuje z początkiem nowego okresu rozliczeniowego.

 1. Ponowna aktywacja Usług następuje po ustaniu przyczyn Zawieszenia.

Rozdział 3
Rozliczenia

§7 Cennik

 1. Wysokość opłat pobieranych przez Dostawcę za świadczone Usługi określona jest w Cenniku obowiązującym w chwili wykonywania

Usługi. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdym czasie.

§8 Płatności

 1. Opłaty za świadczone usługi dostępu do sieci Internetu naliczane są za każdy miesiąc z góry i będą dokonywane do 10-ego każdego

miesiąca, chyba że na fakturze lub w Umowie wskazano inny termin.

 1. Opłaty Abonent dokonuje na podstawie faktury VAT za pomocą dołączonych do niej blankietów wpłat, a w przypadku ich braku na

konto bankowe Dostawcy: mBank BRE Bank S.A. Nr: 39 1140 2004 0000 3102 3865 3853 na rzecz: SkwyNet, ul. Kościerska 14 83-

423 Wielki Klincz.

 1. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto dostawcy.
 2. W przypadku, gdy Abonent opóźnia się z zapłatą należności, Dostawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych.
 3. Okres rozliczeniowy liczony jest zawsze od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego, natomiast za korzystanie sieci przez niepełny

miesiąc opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni, w których działała usługa.

Rozdział 4
Instalacja oraz korzystanie z urządzeń abonenckich

§9 Instalacja

 1. Abonent wyraża zgodę na instalację i eksploatację Urządzeń Abonenckich w Lokalu, do którego posiada tytuł prawny.
 2. Zgoda na instalację i eksploatację Urządzeń Abonenckich oznacza m.in. zgodę na poprowadzenie kabli, przewiercanie niezbędnych

otworów w przegrodach Lokalu, zainstalowanie Urządzenia Abonenckiego oraz innych urządzeń, w sposób wskazany przez Przedstawiciela Dostawcy.

 1. Podczas instalacji Urządzeń Abonenckich w Lokalu winien przebywać Abonent lub upoważniona przez niego pełnoletnia osoba.
 2. Potwierdzeniem zainstalowania lub wydania Abonentowi Urządzeń Abonenckich jest złożenie podpisu przez Abonenta na protokole

odbioru przedłożonym przez Przedstawiciela Dostawcy. Podpisanie protokołu przez Abonenta stanowi potwierdzenie, że Urządzenia

Abonenckie nie posiadały jawnych uszkodzeń lub wad w chwili odbioru.

§10 Urządzenia Abonenckie

 1. W przypadku, gdy jest to niezbędne do korzystania z Usługi, Dostawca udostępni Abonentowi, na czas obowiązywania Umowy,

Urządzenie Abonenckie. Opłata za korzystanie z Urządzenia Abonenckiego zawarta jest w opłacie abonamentowej, chyba że Umowa przewiduje inaczej.

 1. Urządzenie Abonenckie stanowi własność Dostawcy. Abonent ponosi wszelkie opłaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania

Urządzenia Abonenckiego (np. za energię elektryczną). Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie warunków

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urządzenia Abonenckiego, w szczególności: zasilanie energią elektryczną, warunki

klimatyczne (odpowiednia temperatura, wilgotność), zapylenie pomieszczenia.

 1. Abonent zobowiązuje się używać Urządzenie Abonenckie zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.
 2. Abonent nie ma prawa dokonywania samodzielnie napraw i modernizacji Urządzenia Abonenckiego. O wszelkich nieprawidłowościach

związanych z pracą urządzenia Abonenckiego należy niezwłocznie powiadomić Dostawcę.

 1. Abonent odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub utracenie Urządzenia Abonenckiego lub jego części, w pełnej wysokości szkody

poniesionej przez Dostawcę, spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem. Dostawca ma prawo obciążyć Abonenta kosztami naprawy Urządzenia Abonenckiego w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało w szczególności na skutek:

 1. a) samowolnej naprawy lub modernizacji dokonanej przez Abonenta;
 2. b) świadomego zniszczenia Urządzenia Abonenckiego;
 3. c) uszkodzeń mechanicznych, które nie mogły powstać w trakcie prawidłowej

eksploatacji Urządzenia Abonenckiego;

 1. d) niepowiadomienia Dostawcy o nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub

uszkodzeniach Urządzenia Abonenckiego;

 1. e) nieprawidłowego działania podłączonych urządzeń Abonenta.
 2. Abonent nie może bez zgody Dostawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, udostępnić Urządzenia Abonenckiego na

podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego osobie trzeciej.

 1. Abonent zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Dostawcę o opuszczeniu Lokalu, w którym zainstalowane jest Urządzenie

Abonenckie.

 1. W ciągu 14 dni roboczych od daty wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy Abonent zobowiązany jest do udostępnienia

swojego pomieszczenia i urządzeń pracownikowi Dostawcy w celu demontażu umieszczonych tam urządzeń wyszczególnionych

w protokole zdawczo-odbiorczym.

 1. W przypadku braku możliwości zwrotu przez Abonenta Urządzenia Abonenckiego lub jego zwrotu w stanie gorszym, niż wynikałoby to

z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, Abonent zobowiązany jest do zwrotu Dostawcy kwoty określonej w protokole

zdawczo - odbiorczym umożliwiającej odtworzenie Urządzenia Abonenckiego. Płatność kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym,

będzie następowała na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Rozdział 5
Świadczenie Usługi

§11 Aktywacja Usługi

 1. Dostawca rozpocznie świadczenie Usługi nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.
 2. Z dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi Abonent może korzystać z Usług w zakresie i na warunkach określonych Umową.
 3. W przypadku instalacji przez Dostawcę, na potrzeby Usługi, Urządzeń Abonenckich, Abonent zapewni Przedstawicielom Dostawcy

wstęp na teren Abonenta oraz zapewni dostęp do niezbędnych do przeprowadzenia instalacji i testów miejsc Abonenta, w szczególności

miejsc, w których będą zainstalowane Urządzenia Abonenckie. Abonent zobowiązany jest do udostępnienia miejsc instalacji na każde

wezwanie Dostawcy, w szczególności w celu usunięcia Awarii.

Rozdział 6 Zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji

§12 Reklamacja

 1. Abonent może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, przesyłając ją pisemnie na adres siedziby Dostawcy.
 2. Za datę wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji na adres siedziby Dostawcy wskazany w Umowie.
 3. Reklamacja powinna określać:
 4. a) imię i nazwisko lub nazwę Abonenta wraz z adresem zamieszkania lub siedziby;
 5. b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
 6. c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 7. d) przydzielony Abonentowi numer ID;
 8. e) podpis Abonenta.
 9. Reklamacja powinna być wniesiona w terminie do 30 dni od daty powstałego zdarzenia.
 10. Zgłoszenie przez Abonenta w formie pisemnej reklamacji nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania faktury VAT we skazanym

terminie.

 1. Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty jej złożenia.
 2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
 3. a) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
 4. b) w przypadku zwrotu należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;
 5. c) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym;
 6. d) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę.
 7. Abonent ma prawo:
 8. a) złożyć odwołanie od odpowiedzi Dostawcy na złożoną reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi lub
 9. b) w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym.
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji powodującego powstanie nadpłaty, Dostawca zobowiązuje się pomniejszyć

o stosowną kwotę kolejną płatność należną Dostawcy od Abonenta

Rozdział 7
Odpowiedzialność Dostawcy, Obowiązki Abonenta

§13 Zakres odpowiedzialności, wysokość odszkodowania

 1. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepszą jakość połączenia dostępowego, w szczególności prędkość nie

mniejszą niż 80% deklarowanej w umowie. Spadek prędkości dostępowej poniżej 50% prędkości deklarowanej w umowie przez

okres dłuższy niż 24 godzin traktowany będzie, jako nienależyte wykonanie usługi.

 1. Dostawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej, naliczanej za każdy dzień,

w przypadku, gdy przerwa w świadczeniu usługi lub nienależyte jej wykonanie trwa dłużej niż 24 godziny.

 1. Odszkodowanie nie należy się, gdy przerwa w świadczeniu usługi lub jej nienależyte wykonanie nastąpiło z winy Abonenta.
 2. Odszkodowanie, o którym mowa w pkt.2 przysługuje tylko w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.

§14 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za :

 1. Treści przekazywane podczas korzystania przez Abonenta z usług dostępu do Internetu.
 2. Zabezpieczenie danych i oprogramowania komputera Abonenta podłączonego do urządzeń, przed ingerencja osób trzecich.
 3. Utratę możliwości świadczenia usługi dostępu do Internetu w związku z utratą możliwości propagacji fal wynikająca w szczególności

ze zmiany ukształtowania terenu, nowopowstałego lub wyrośniętego zadrzewienia, a także wybudowania przez stronę trzecią budowli

lub konstrukcji pomiędzy antenami.

 1. Utratę możliwości świadczenia usługi dostępu do Internetu z powodu przerw w zasilaniu stacji przekaźnikowych niezależnych od dostawcy.
 2. Komplikacje administracyjne i prawne w związku z montażem anteny zewnętrznej utrudnienia w dostępie do sieci Internet wynikające

z remontów elewacji oraz dachów budynków na których zainstalowane są anteny nadawczo – odbiorcze.

§15 Dodatkowe prawa i obowiązki Abonenta

 1. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Dostawcy o wszelkich zmianach dotyczących danych, których ujawnienie

wymagane jest przy zawarciu Umowy.

 1. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1. wszelką korespondencję nadaną przez Dostawcę do Abonenta na

dotychczasowy adres lub zawierającą dotychczasowe dane uważa się za prawidłowo doręczoną.

 1. Abonent jest zobowiązany umożliwić Dostawcy przeprowadzenie Planowanych Prac niezbędnych do zapewnienia prawidłowego

działania Usługi.

 1. Abonent ma prawo kopiować do swojego systemu komputerowego dowolne materiały dostępne w sieci Internet. Abonent przyjmuje

na siebie wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych materiałów. Materiały chronione prawem autorskim mogą być kopiowane

i użytkowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 1. Zabronione jest umieszczanie w sieci Internet nielegalnych informacji, oprogramowania, używanie obelżywego języka jak również

podejmowanie jakichkolwiek innych działań niezgodnych z prawem obowiązującym w Polsce.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§16 Ochrona danych osobowych.

 1. Abonent przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926 z póź. zm.) :
 2. a) Dostawca (SkwyNet Łukasz Flisikowski Wielki Klincz, kod pocztowy 83-423, ul. Kościerskiej 14) jest administratorem danych osobowych zebranych w celu świadczenia Usług.
 3. b) Dane osobowe będą udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, oraz za pisemną zgodą Abonenta innym podmiotom korzystającym z usług sieci.
 4. c) Dostawca zapewnia ochronę danych osobowych dotyczących Abonenta uzyskanych na podstawie Umowy, a także informacji o świadczonych na rzecz Abonenta usługach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. d) Dane osobowe Abonenta są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy, Abonentowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§17 Zmiana warunków Umowy

 1. Dostawca doręczy Abonentowi na piśmie każdą zaproponowaną zmianę warunków Umowy, w tym określoną w Regulaminie,

z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.

§18 Pozostałe

 1. Abonent nie może bez zgody Dostawcy przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci.
 2. Dostawca ma prawo przekazywać informacje związane ze świadczeniem usług Abonentowi w postaci komunikatów wyświetlanych na

ekranie komputera.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy.
 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 roku.